Agte (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

Ankara Gelişim Envanteri, bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgiler sağlayan objektif bir değerlendirme aracıdır. Farklı yaş aralıklarında olan çocukların, zihinsel gelişimlerinin yaşına göre ne düzeyde olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılan envanterlerden biridir.

Toplam 154 maddeden ve 4 alt alandan oluşmaktadır.

Bu alt alanlar; Dil-Bilişsel, Sosyal Beceri-Özbakım, İnce Motor ve Kaba Motor gelişimini ölçen sorular içerir. Denver II Gelişimsel Tarama Testi ile paralel sonuçlar verir. Çocuğun yaşına uygun dilimden başlayarak anneye ya da çocuğa temel bakım veren kişiye soruların sırayla sorulmasıyla uygulanır. Önemli olan, çocuk hakkında en sağlıklı bilgiyi elde edebilmektir. Çocuğun genel gelişim düzeyi hakkında objektif bilgilere ulaşılmasını sağlayan kapsamlı bir envanterdir.

Denver Iı Gelişimsel Tarama Testi

Okul öncesindeki çocukların (0-6 yaş) gelişimlerindeki sapmaları rutin fizik muayene sırasında anlamak güçtür. Gelişimsel bozukluğun varlığı genellikle çocukta yürümeme, konuşmama gibi belirgin sorunlar ortaya çıktığında ya da okulda başarısız olduğunda farkedilir. Denver Gelişimsel Tarama Testi, okul öncesi çocuklarda var olabilecek gelişimsel sorunları yakalamada sağlık çalışanlarına yardımcı olması amacıyla ilk kez 1967 yılında yayınlanmış, ilk yayınlanışından sonra geniş çapta kullanım alanı bulmuştur. Birçok ülkede kültüre uyarlanarak ve standardize edilerek yeryüzünde 50 milyondan fazla okul öncesi çocuğun gelişimsel taramasında kullanılmıştır. Türkiye’de ise 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bölümü tarafından standardize edilerek, ülke çapında kullanıma ve testör eğitimine sunulmuştur.

Denver, 0-6 yaş aralığındaki görünürde sağlıklı olan çocuklara uygulanmak üzere geliştirilmiştir. Çocuğun, yaşına uygun birtakım becerileri değerlendiren bu test, asemptomatik çocukları gelişimsel problemler açısından taramada, kuşkulu durumları objektif bir ölçütle doğrulamada ya da gidermede, ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları izlemede kullanılır.

Denver bir zeka testi değildir. Gelecekte olabilecek zihinsel ya da uyumsal yeteneği tahmin etmede kullanılmaz. Bunun yerine, çocuğun birtakım işlevlerdeki becerilerini yaşıtları ile karşılaştırır. Öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu gibi tanılar vermek üzere yapılandırılmamıştır. Hiçbir zaman fizik muayene ya da tanısal değerlendirme yerine kullanılmamalıdır.

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

1940’lı yıllarda geliştirilmiş olan Louisa Düss psikanalitik hikayeler testi, 10 adet kısa ve yarım bırakılmış hikayelerden oluşmaktadır. Uygulama, çocuğun bu yarım bırakılmış hikayeleri tamamlamasına yöneliktir. Ayrıca her öykünün içeriği farklılaşmaktadır. Her hikaye çocukların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri şekilde yapılandırılmıştır.

Hikayeler 4 – 12 yaş aralığında bulunan çocuklar için geliştirilmiştir ve bireysel olarak uygulanmaktadır. Uygulama sırasında zaman sınırlandırması yoktur. Bu test ile çocukların dış dünyada yaşayıp içselleştirdikleri duygu ve düşünceleri, bilinç ve bilinçdışı süreçleri hakkında da bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, okula yeni başlayan çocukların birinci sınıftaki yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan becerilerini ve başarılarını ölçmek üzere geliştirilmiştir. Okul yaşamında gerekli olan beceriler; dil becerileri, görsel ve işitsel algılama, ince ve kaba motor beceriler, bilişsel beceriler, ortak dikkat, yönergeleri izleyebilme ve grup etkinliklerine ilgi gösterme gibi becerilerdir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, yönergeleri anlama ve başarılı olma üzerine kurulu bir performans testidir. Kollektif uygulanabilen bir test olduğu halde, ülkemizde çocukların bu tür uygulamalara alışkın olmamaları ve küçük yaşlardaki çocuklara yapılan bu tür uygulamalarda gözlemci olarak yetişmiş yardımcıların her zaman sağlanamaması gibi nedenlerden dolayı, bireysel olarak 5 yaş 6 ay ile 6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Uygulama süresi ortalama olarak 25 dakikadır.

Okula Hazır Olmada Rol Oynayan Temel Faktörler

Fizyolojik Faktörler

Çocuğun, yaşına uygun bir beden gelişimine sahip olup olmadığı, görme, işitme ve sinir sisteminin yapısında herhangi bir bozukluğun bulunup bulunmadığının belirlenmesi önemlidir. Çocuğun beslenmesi, genel gelişimi ve sağlıklı olup olmaması, okula uyumu ve öğretmenin yönergelerini yerine getirebilmesinde oldukça önemlidir.

Zihinsel Faktörler

Zihinsel faktörler okul başarısında önemli bir yer işgal eder. Zeka ve okul yaşantısının önemli bir parçası olan okuma arasındaki ilişkiyi araştıran araştırmacılar, nedensel ilişki olarak görülebilen “Zeka seviyesi okuma yeteneği seviyesini sınırlar.” görüşünü ileri sürmüşlerdir.

Çevresel Faktörler

Aile(ev ortamı), çocuğunun yaşamının ilk beş yılında en önemli eğitim kurumudur. Buna göre, aile ve ev ortamı denildiğinde üzerinde durulması gereken noktalar şunlardır:

  • Ekonomik koşullar
  • Oyun ve sosyal deneyim için olanaklar
  • Okumaya ve yazmaya karşı tutum
  • Çocuğun güvenini ve kişilik gelişimini etkileyen anne-baba ilişkilerinin niteliği
  • Televizyon, bilgisayar gibi görsel ve işitsel araçlar

Duygusal Faktörler

Yaşamının ilk yıllarında çocuk ile anne baba arasındaki ilişkiler, gelecek yaşantısındaki sosyal ve duygusal ilişkilerinin temelini oluşturur.

Wisc-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği, araştırmalarda ve zeka ölçümlerinde en sık kullanılan araçlardan biridir. Alt testlerinde farklı yetenek alanlarının bulunması, yorum ve puanlama esaslarının belirginliği, psikometrik özelliklerin doyuruculuğu bu ölçeğin tercih edilme nedenleridir.

Yaklaşık 25 yıl süren araştırmaların ve değerlendirmelerin ışığında ölçek D. Wechsler tarafından 1974 yılında yeniden gözden geçirilmiştir. Türkiye’de 1978 yılında kültürümüze uyarlanmış ve standardizasyonu yapılmıştır.

Wisc-r 6-16 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmak üzere geliştirilmiştir. Ölçek, sözel ve performans yetenekleri içeren 12 alt testten oluşmaktadır. Standart olarak 12 alt testten 10’u uygulanır, diğer 2 alt test yedek alt testlerdir. Standart uygulama süresi yaklaşık olarak 1-1,5 saat sürmektedir. Wisc-r, zihinsel performansı ölçmesinin ve zeka bölümünü tespit etmesinin yanı sıra, çocuk hakkında da bilgiler vermektedir.

Ölçek, bu konuda özel eğitim almış kişiler tarafından uygulanabilir ve kullanımı için dikkatlice denetlenen bir özel eğitim gereklidir.

DOÇ. DR. ADNAN ÇOBAN

PSİKİYATRİST-PSİKOTERAPİST

Kişilik Testleri

1939 yılında Starke R. Hathaway ve J.Charnley McKinley tarafından geli...